Plan

Het plan: hoe zou de regiogemeente eruit kunnen zien

1) Er komt een regiogemeente, genaamd “De Achterhoek”. De centrale gemeente is qua basale opzet gelijk aan de huidige gemeentestructuur,  met een college en gemeenteraad. Het grote verschil is dat ze gaat over de hele Achterhoek.  Ze  voert de regie over dit hele gebied. Daarvoor bepaalt ze het beleid op hoofdlijnen en stelt de randvoorwaarden voor de uitvoering van het beleid door de uitvoeringsorganisaties (bijvoorbeeld; paspoorten, wegen, woningbouw en dergelijke). Alle gemeentelijke diensten vallen uiteraard onder deze nieuwe gemeente. Dat betekent overigens juist niet, dat alle ambtenaren ook op dezelfde plaats gehuisvest moeten worden. In de nieuwe opzet blijven in minimaal de acht huidige gemeentehuizen in ieder geval  alle afdelingen bereikbaar, waar de  burger direct contact mee wil of moet hebben  (servicepunten). Ook zal het efficiënt  zijn, om de uitvoerende gemeentelijke beheersdiensten ( wel onder 1 leiding) op verschillende plekken te huisvesten.  Wijkgericht werken is hierbij het uitgangspunt. Met de moderne communicatietechnologie en toepassing van “het nieuwe werken” is afstand feitelijk nog zelden een belemmering voor goede contacten! De nieuwe bestuursstructuur kan en mag dus niet gepaard gaan met nieuwbouw: er is al ruimte genoeg voor de huisvesting van het overal krimpende ambtelijke apparaat!

2) de belangenverenigingen krijgen een sterke(re) positie. De 2e pijler in de nieuwe structuur bestaat uit een versterking van de positie van de verenigingen dorps- en stadsbelangen. De essentie moet zijn:

- belangenverenigingen krijgen een zwaarwegend adviesrecht voor kernbeslissingen van de gemeenteraad. Daarbij valt te denken aan minimaal een jaarlijkse begrotingsdiscussie van vertegenwoordigers van de belangenverenigingen, zoals de burgerparticipatie in de vorm van het Burgerbegrotingsforum in Oude IJsselstreek heeft gefunctioneerd. Ook belangrijke beleidsnotities  ( structuurvisie, kernplannen, verkeersplannen enz.) moeten expliciet door de belangenverenigingen worden beoordeeld.  Verenigingen, maar ook individuele inwoners krijgen het recht om voorstellen ( mits gesteund door minimumaantallen inwoners) op de agenda van de raad te plaatsen.

- belangenverenigingen krijgen ook allemaal een leefbaarheidsbudget in de vorm van een bedrag per inwoner. Lokale initiatieven worden maximaal gesteund, in ieder geval als bestuurlijke experimenten.

- er worden eisen gesteld aan het functioneren van de belangenverenigingen: zo democratisch mogelijk, waarbij de verenigingsstructuur ( leden, besluitvorming aan de hand van openbare voorstellen, maximale representativiteit, ook van het bijbehorende buitengebied enz.) optimaal  benut moet worden.

- Bij de bovenstaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden hoort ook steun vanuit de gemeente. Er komen dorpscoördinatoren, die ieder aan een groep belangenverenigingen zijn verbonden en zorgen voor ondersteuning en  voor communicatie  vice – versa met ambtelijke afdelingen en met het gemeentebestuur.


PDF met plan

De huidige regio Achterhoek met 8 gemeenten                                      De huidige regio Achterhoek met de 8 gemeenten